ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

 

 

Tartalomjegyzék

  1. Bevezetés. 2
  2. Az adatkezelő megnevezése. 2
  3. Az adatfeldolgozók. 3

3.1. Társaságunk IT szolgáltatója. 3

3.2. Szállítás. 3

  1. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása. 3

4.1. Az adatkezelés célja. 3

4.2. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján. 4

4.3. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés. 5

4.4.  Az érintett jogainak elősegítése. 5

  1. Látogatói adatkezelés a társaság honlapján – tájékoztató sütik (cookie) alkalmazásáról 5
  2. Tájékoztatás az érintett személy jogairól 6

6.1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése. 6

6.2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik. 7

6.3. Az érintett hozzáférési joga. 8

6.4. A helyesbítéshez való jog. 8

6.5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 8

6.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog. 9

6.7.  A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség. 10

6.8. Az adathordozhatósághoz való jog. 10

6.9. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 10

6.10. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 10

6.11. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  11

 

 


1. Bevezetés

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

 

A tájékoztatást közzé tesszük honlapunkon – www.magvas.hu – illetve az érintett személy részére írásbeli kérésére megküldjük.

 

2. Az adatkezelő megnevezése

 

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Magvas Vetőmag Kft.

Székhely: 2117 Isaszeg Széchenyi u. 25.

Cégjegyzékszám: 13-09-188714

Adószám: 26103299-2-13

Képviselő: Dr. Mikó Péter ügyvezető igazgató
Telefon 30/639-0434

Email cím: magvaskft@gmail.com

Honlap: magvas.hu

(a továbbiakban: Társaság)

 

 

3. Az adatfeldolgozók

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 

3.1. Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatást) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapot. A Honlapon személyes adatokat nem gyűjtünk, és nem tárolunk.

Ezen adatfeldolgozó adatait írásbeli kérésre, haladéktalanul rendelkezésére bocsájtjuk.

 

3.2. Szállítás

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt áru szállításához szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával szállítja az árut.

Ezen adatfeldolgozó adatait írásbeli kérésre, haladéktalanul rendelkezésére bocsájtjuk.

 

4. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása

 

4.1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az értékesítéshez kapcsolódóan gyűjti és kezeli a vásárlók, az eladók és a leendő partnerek személyes adatait. A vásárlással vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban az ügyfélnek releváns érdeke, hogy adatkezelő a személyes adatait kezelje, így a megrendelés, vagy szerződéskötés kapcsán ezt tudomásul veszi, illetve adatai kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

Adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt személyes adatokat, sem egészben, sem részben soha nem hozza nyilvánosságra.

A fent megjelölt Adatfeldolgozóknak is csak a kifejezetten minimális adatokat adja át.

Harmadik személynek (készlethely, termény felvásárló) is csak a kifejezetten minimális adatokat adja át, amely az ügyfél (érintett) kiszolgálásához, vagy a szerződés létrejöttéhez kifejezetten szükségesek.

Ezen „harmadik személyekkel” és Adatfeldolgozókkal adatkezelési és titoktartási szerződés van érvényben az Adatkezelő által átadott személyes adatok kezelésére vonatkozóan.

 

4.2. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

4.2.1. A Magvas Vetőmag Kft. hozzájáruláson alapuló adatkezelést végez. Az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kéri be, vagy írásban.

4.2.2. A Társaság internetes honlapjának megtekintése során nincsen lehetőség a hozzájárulás megadására.

4.2.3. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

4.2.4. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

4.2.5. A Társaság nem köti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

4.2.6. A hozzájárulás visszavonására írásban bármikor lehetősége van az érintettnek. Ezt megteheti postai küldeményben, e-mail, telefax vagy SMS üzenet útján.

4.2.7. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 

4.3. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

4.3.1. A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából  kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott  adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:  név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

 

4.3.2. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

 

4.3.3. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője, tulajdonosai és szerződött könyvelője.

 

4.4.  Az érintett jogainak elősegítése

A Társaság valamennyi adatkezelése során biztosítja az érintett jogainak gyakorlását.

 

5. Látogatói adatkezelés a társaság honlapján – tájékoztató sütik (cookie) alkalmazásáról

 

5.1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.

 

5.2. Honlapunk személyi azonosításra teljes mértékben alkalmatlan, úgynevezett technikai sütiket használ.

 

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

 

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

6. Tájékoztatás az érintett személy jogairól

 

Az érintett jogai:

 

6.1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 

6.1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó  valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania. Ennek módja a Magvas Vetőmag Kft. esetében jelen Adatkezelési tájékoztató nyilvánossá tétele.

 

6.1.2. Az adatkezelő minden esetben lehetőséget ad az érintettnek jogai gyakorlására.

 

6.1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

 

6.1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

6.1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást  és intézkedést díjmentesen biztosítja. (azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel. )

 

6.2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

6.2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

– az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,

– a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,

– a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik – , illetve a címzettek kategóriáiról

 

6.2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

– a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

– az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

– az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

– arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

 

6.3. Az érintett hozzáférési joga

6.3.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésre az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Erre a Magvas Vetőmag Kft. lehetőséget biztosít postai küldemény, vagy e-mail üzenet útján.

 

6.3.2. Kérés esetén az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

6.4. A helyesbítéshez való jog

6.4.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

6.4.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

 

6.5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

6.5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

 

6.5.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

– az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

– a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

– a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

6.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

6.6.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

6.6.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását;

  1. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  2. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

6.6.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

 

6.7.  A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

6.8. Az adathordozhatósághoz való jog

6.8.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

  1. a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
  2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

6.8.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

 

6.9. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

6.9.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli legalább a következőket:

– a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

– ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

– ismerteti az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

6.10. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

6.11. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

6.11.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 

6.11.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

Isaszeg, 2018.05.24.

 

Dr. Mikó Péter
ügyvezető igazgató
Magvas Vetőmag Kft.
Telefon 30/639-0434